ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

​[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)]  [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)]

 
อ.ส.ย. ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้มอบหมายให้ นางเย็นใจ คงฤทธิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้มาตรการองค์กรในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดโครงการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 องค์การสวนยางโดยงานอาชีวอนามัย จัดโครงการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2558 ณ อาคารชุบมุนิกานนท์ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ มีพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนยางเข้าฝึกซ้อม จำนวน 132 คน และได้รับเกียรติจากนายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ.ส.ย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมนำเยี่ยมชมกิจการของ อ.ส.ย.

เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2558 องค์การสวนยางได้ต้อนรับคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และผู้ร่วมสังเกตการณ์ รวมจำนวน 30 ท่าน

อ.ส.ย. ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมขั้นตอนขบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ จำนวน 10 คน เดินทางมาตรวจสอบการขนย้ายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ณ โรงรมบริษัททองไทยนาบอน จ. นครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนองค์การสวนยาง ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 นางจีรนัย หอมเกตุ ปฏิบัติการแทนผู้ตรวจการ นายสุระ บุญรอด หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ย. ให้การต้อนรับ


อ.ส.ย. ขนย้ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนวันแรก ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ จำนวน 15 คน เดินทางมาตรวจสอบการขนย้ายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ณ โรงรมบริษัททองไทยนาบอน จ. นครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนองค์การสวนยาง ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 นางจีรนัย หอมเกตุ ปฏิบัติการแทนผู้ตรวจการ นายสุระ บุญรอด หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ย. ให้การต้อนรับ


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
• แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไซโล ขนาด 8x10 เมตร จำนวน 1 หลัง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง พื้นที่ เขต1 ฝ่ายสวน1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนส่งน้ำยางและเศษยางขององค์การสวนยาง ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำกรดฟอร์มิค 94% (HCOOH) จำนวน 500 ถัง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และพาราคว๊อต 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 และปุ๋ยอินทรีย์ 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 และปุ๋ยอินทรีย์  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และพาราคว๊อต 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อน้ำกรดฟอร์มิค 94% (HCOOH) จำนวน 500 ถัง 
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกรที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ


เลขานุการคณะทำงาน รมช.กษ และ ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ รับมอบหนังสือขอสนับสนุนแผ่นยางปูพื้น สอดรับมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นางเรไร รัตนสุภา เลขานุการคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) และผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแผ่นยางสำหรับปูพื้น

[อ่านทั้งหมด] 


 
Engine by MAKEWEBEASY