ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
   
​[DVD แนะนำองค์การสวนยาง ]        

 

 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


อ.ส.ย. จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การสวนยาง โดยงานประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2558 ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในหน่วยงานของตน โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายประสิทธิ์ แก้วเรือง ผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 1 และพนักงาน – ลูกจ้างขององค์การสวนยาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำขององค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 องค์การสวนยางจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิชุบ มุนิกานนท์ ประจำปี 2558 ณ อาคารชุบ มุนิกานนท์ องค์การสวนยาง โดยพิธีมอบทุนการศึกษาฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงท่านชุบ มุนิกานนท์ อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งองค์การสวนยาง

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกองทัพบกเยี่ยมชม อ.ส.ย. พร้อมเข้าฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ยางพาราไทย

เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2558 องค์การสวนยางได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยกองทัพบก รุ่นที่ 60 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยทัพบก รวมจำนวน 67 นาย โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานไม้ยางแปรรูปและอบแห้ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่
 

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การสวนยางจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558  โดยนางนิศารัตน์ เจนพนัส ผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การสวนยาง 1/2558 
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
• กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) พ.ศ. 2558 
แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การสวนยาง พ.ศ. 2558 
• แผนบริหารความเสี่ยง องค์การสวนยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศ ร่างขอบเขุตของงาน (Terms of Reference : TOR ) การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 สูตร เพื่อใส่บำรุงต้นยางสวนยางกรีดได้ ฝ่าย1 2 3 ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ (รอบที่ 1) 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศการสอบราคาจัดซื้อรถเทเลอร์ลากเลื่อน จำนวน 1 คัน 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงพร้อมอุปกรณ์ ติดรถฟาร็มแทรกเตอร์ รุ่น TD 95 จำนวน 2 ชุดครั้ง2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การประกวดราคาสอบ การจ้างเหมารถบรรทุกขนส่งยางแท่งและน้ำยางข้น ขององค์การสวนยาง เลขที่ 18/2558 
 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
 
อ.ส.ย. ร่วมกับ 7 หน่วยงาน จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาและเครือข่าย 7 จังหวัด, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 และเขต 2, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง, ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเกษตรกร และพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่เข้าร่วมการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 350 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 


ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางตลาดกลางยางพาราสงขลา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางแผ่นดิบรมควัน ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[อ่านทั้งหมด] 


 
Engine by MAKEWEBEASY