ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)] [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)     

 
องค์การสวนยาง จัดโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายองค์ราชัน” เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายองค์ราชัน” เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพนักงาน – ลูกจ้างขององค์การสวนยาง พร้อมทั้ง นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นำโดย อาจารย์สุริยา ลิ้มน้อย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต ประมาณ 57 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ชุบ มุนิกานนท์ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การสวนยาง จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การสวนยาง ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 ท่าน

เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้แทนขององค์การสวนยางได้เข้าร่วมเสวนาและรับฟังข้อคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโครงสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ มีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

พนักงาน – ลูกจ้าง อ.ส.ย. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 องค์การสวนยาง โดยงานประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557 พนักงาน – ลูกจ้างองค์การสวนยาง รวม 65 คน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนองค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 

องค์การสวนยางจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2557

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้นางสาวจตุพร สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร รองประธานคณะทำงาน คนที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2557 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุม 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
• แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (อาคารท่านชุบ มุนิกานนท์) ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาการจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 เลขที่ 80/2557
 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการผลิตยางแท่ง STR 20 ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่  27 – 29  กันยายน 2557 ฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปยางแท่ง STR 20” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะเกษตรกรที่เข้าอบรม

อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY