ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
อ.ส.ย. เร่งประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปฏิบัติแนวทางการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยางได้มอบหมายให้นางสาวจตุพร สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษ ครั้งที่ 1/2557 มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 12 คน ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 1 สำนักงานใหญ่ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ครั้งที่ 4/2557

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม อ.ส.ย.1 สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

องค์การสวนยาง จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2557

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ นายไพบูลย์ หอมเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 2 รองประธานคณะทำงาน คนที่ 4 เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2557 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุม 1 องค์การสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ณ ห้องประชุมโรงงาน 5 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประชุมครั้งนี้ นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายและเสวนาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯที่เข้าประชุม
 


องค์การสวนยาง จัด “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตที่ดี ถวายองค์ราชินีของแผ่นดิน ประจำปี 2557”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยาง จัด “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตที่ดี ถวายองค์ราชินีของแผ่นดิน ประจำปี 2557” มี พนักงาน – ลูกจ้าง ขององค์การสวนยาง ทั้งนาบอนและกรุงหยัน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ประมาณ 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุบ มุนิกานนท์ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยาง และอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยางและโรงเรือนสามารถุบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อเลขที่ E4/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศการสอบราคา การจัดซื้อชุดแก๊สเบอร์เนอร์เตาอบยางในกระบวนการผลิตยาง STR 5L จำนวน 1 ชุด
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง เชิญชวนการจ้างควบคุมงานจ้างเหมา ปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์ พร้อมต่อท่อน้ำยาง และโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และพาราคว๊อต  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสายพานลำเลียงยางแบบลูกกลิ้ง จำนวน 1 ระบบ  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Wallace Plastimeter พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด


 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา จัดซื้อสารเคมี Diammonium Phosphate 99 % (DPA) จำนวน 8,400 กิโลกรัม
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา จัดซื้อสารเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 2460.67 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน เลขที่ 62/2557
 
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ณ ห้องประชุมโรงงาน 5 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประชุมครั้งนี้ นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายและเสวนาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯที่เข้าประชุม
 


องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 49 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ส.ย. จัดการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจ้างผลิตยางแท่ง STR 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯ

[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY