ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

​[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)]  [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)]

 
ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกรที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ


เลขานุการคณะทำงาน รมช.กษ และ ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ รับมอบหนังสือขอสนับสนุนแผ่นยางปูพื้น สอดรับมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นางเรไร รัตนสุภา เลขานุการคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) และผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแผ่นยางสำหรับปูพื้น

คณะทำงานพิจารณางบลงทุนฯ ของ อ.ส.ย. ร่วมพิจารณารายการงบลงทุน เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 คณะทำงานพิจารณางบลงทุนปีงบประมาณ 2558 ขององค์การสวนยาง จัดประชุมคณะทำงานฯ ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาและหารือในเรื่องงบลงทุนประจำปี โดยมี นางสาวจตุพร สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

องค์การสวนยางจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 องค์การสวนยางจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1/2558 โดย นางสาวจตุพร สุขเกื้อ ผอ.สำนักบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
• แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศสอบราคา การจ้างเหมาซ่อมเครื่องเตรียมแอมโมเนียเหลวเข้มข้น 20%
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักหัวหน้าหมู่ สำนักงานเก่าของโรงงาน 1 สำนักงานเก่าโรงงาน 2 โรงงานผลิตยางก้อนขาว ที่ 4 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างผลิตยางแผ่นดิบรมควันอัดก้อนเป็นยางลูกขุนและผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนเป็นยางลูกขุน
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 


 
Engine by MAKEWEBEASY