ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

​[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)]  [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)]

 
กษ. จัดงาน“99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” อ.ส.ย. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน“99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 23– 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

คณะอนุกรรมการพิจารณาการก่อสร้างฯ ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำคลองสังข์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะอนุกรรมการพิจารณาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา ระบุเกษตรกรพอใจมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาล จากการตรวจสอบไม่พบว่ามียางของพ่อค้าเข้ามาขายในตลาดกลาง

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังจากพบปะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ จาก เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่ห้องประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และหลังจากการเสวนาเสร็จแล้ว นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ได้เดินทางพร้อมด้วยคณะผู้ประกอบการที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อน้ำยางสด เพื่อนำไปผลิตน้ำยางข้น ได้ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 2 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกรที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
• แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไซโล ขนาด 8x10 เมตร จำนวน 1 หลัง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง พื้นที่ เขต1 ฝ่ายสวน1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนส่งน้ำยางและเศษยางขององค์การสวนยาง ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำกรดฟอร์มิค 94% (HCOOH) จำนวน 500 ถัง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และพาราคว๊อต 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 และปุ๋ยอินทรีย์ 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างผลิตยางแผ่นดิบรมควันอัดก้อนเป็นยางลูกขุนและผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนเป็นยางลูกขุน
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกรที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ


เลขานุการคณะทำงาน รมช.กษ และ ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ รับมอบหนังสือขอสนับสนุนแผ่นยางปูพื้น สอดรับมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นางเรไร รัตนสุภา เลขานุการคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) และผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแผ่นยางสำหรับปูพื้น

[อ่านทั้งหมด] 


 
Engine by MAKEWEBEASY