ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)] [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)     

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ. อ.ส.ย. มอบนโยบาย และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร หลังเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยางและคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง ได้เดินทางมายังองค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพนักงาน – ลูกจ้าง ขององค์การสวนยาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก และหัวหน้างานให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านยางพาราครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน
 

อ.ส.ย. ต้อนรับ คณะนิสิตเก่า ม.เกษตรฯ ร่วมสมทบทุนสร้างโครงการสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยองค์การสวนยาง และพนักงาน - ลูกจ้างของ อ.ส.ย ได้ต้อนรับ นายประสาท สืบวิสัย ประธานนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 และคณะ จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานมหกรรม "9 ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ" ระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรม "9 ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ"

คณะผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ย. พร้อมใจร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การสวนยางจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุบ มุนิกานนท์ โดยมีนายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ให้เป็นประธานในพิธีครั้งนี้


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” อ.ส.ย. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านยางพาราภายในงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แยก จ.ป.ร. – แยกผ่านฟ้า) ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2557


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
• แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Plastimeter พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมี Diammonium Phosphate 99% (DAP) จำนวน 18,900 กิโลกรัม

 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสต๊อกยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 5 จ.อุดรธานี และฝ่ายโรงงาน 6 จ.นครพนม โดยวิํธิการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาการจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 เลขที่ 80/2557
 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการผลิตยางแท่ง STR 20 ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่  27 – 29  กันยายน 2557 ฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปยางแท่ง STR 20” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะเกษตรกรที่เข้าอบรม

อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY